COVID – 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19
NA TERENIE BURSY SZKOLNEJ W PNIEWCH

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 1. CEL PROCEDURY

Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób współpracujących
z bursą do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

 

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA BURSY W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w bursie i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania bursy obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bursie Szkolnej, zwanej dalej bursą odpowiada kierownik bursy w porozumieniu z dyrektorem.
 2. W bursie stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Kierownik bursy przeprowadzi szkolenia dla pracowników i wychowanków bursy
  z zasad zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
 4. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, pracownicy bursy oraz dostawcy, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 5. W bursie młodzież i pracownicy muszą zakrywać usta i nos, jeżeli jest tak wskazane
  w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 6. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 7. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie bursy.

 

 1. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BURSY
 2. W porozumieniu z dyrektorem organizuje działalność bursy zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN, a także obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia się również przy wejściu do bursy i jadalni. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do bursy poprzez umieszczenie procedur na stronie bursy.
 6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji młodzieży oraz pracownika, wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica lub maseczka ochronna, fartuch ochronny, rękawiczki. Jeśli wychowanek/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 7. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników bursy zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;
 8. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 9. Informuje dyrektora oraz organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby
  u wychowanka, pracownika;
 10. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

 

 

 

 

 

 

 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW BURSY
 2. Obowiązki pracowników obsługi:
  1. Pracownicy pracują w rękawiczkach i dbają o higienę rąk – regularne mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie
   z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  2. Stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, maseczek.
  3. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  4. Zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynu, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. Zachowują dystans między sobą – minimum 2 m.
  5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą
   z detergentem.
  6. Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i wychowawcy, drzwi wejściowe do bursy, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach.
  7. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
  8. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
  9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika/dyrektora bursy oraz stację sanitarno-epidemiologiczną/lekarza.

 

 

 1. Obowiązki nauczycieli:
  1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
  2. Wyjaśniają młodzieży zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  3. Unikają organizowania większych skupisk młodzieży w jednym pomieszczeniu.
  4. Wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni bursy, wynoszący co najmniej 2 metry.
  5. Dbają o higienę rąk – często myją je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie stację sanitarnoepidemiologiczną/lekarza oraz dyrektora Bursy.
  7. Informują kierownika o wszelkich objawach chorobowych młodzieży.
  8. Postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
  9. Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie bursy dostępnymi na stronie internetowej Bursy.
 2. Przekazują kierownikowi oraz wychowawcom bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Informują w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 4. Nie posyłają dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji. Wówczas zobowiązani są pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu
  w bursie.
 6. Poinstruowanie dziecka o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym
  o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 7. Obowiązki wymienione w niniejszym rozdziale obowiązują również pełnoletnich wychowanków.

 

VII. OBOWIAZKI WYCHOWANKÓW

 1. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Rodzice oraz opiekunowie ze względów bezpieczeństwa nie wchodzą do części mieszkalnej.
 2. Informują wychowawców o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia
  i zaobserwowaniu u siebie niepokojących objawów, wskazujących na infekcję.
  W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia wychowankowi zostanie zmierzona temperatura bezdotykowym termometrem.
 3. Po każdorazowym wejściu do budynku bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie
 4. Na terenie bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników bursy.

 

VIII. ŻYWIENIE

 1. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie wychowankom w czasie ich przebywania na terenie bursy.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
  1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  2. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych:
   • przed rozpoczęciem pracy,
   • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona
    do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
   • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
   • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
   • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
   • po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
    po jedzeniu i piciu;
  3. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice;
  4. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania,
   w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
  5. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny
   z obowiązującymi przepisami;
  6. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora bursy;
  7. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
 4. Posiłki dla młodzieży odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni mieli jak najmniejszy kontakt z młodzieżą i wychowawcami;
 5. Młodzież posiłki spożywa z zachowaniem dystansu społecznego, a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 6. Podczas śniadania i kolacji w momencie korzystania ze stołu szwedzkiego obowiązuje dezynfekcja rak, maseczki oraz związane włosy.

 

 1. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
 2. Bursa nie organizuje wyjść poza teren bursy.
 3. Młodzież opuszcza teren bursy podczas wyjść do szkoły i w sprawach absolutnie niezbędnych.

 

 

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
 2. Jeżeli wychowawca/wychowanek/pracownik przejawia niepokojące objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), należy bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki przenieść go do izolatki.
 3. Pracownik pozostaje z daną osobą utrzymując min. 2 m odległości, zachowując wszelkie środki ostrożności bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu
  z pomieszczenia dezynfekuje ręce. Zawiadamia o zaistniałej sytuacji kierownika/dyrektora oraz właściwą miejscowo stację sanitarnoepidemiologiczną
  i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Kierownik lub wychowawca pełniący dyżur bezzwłocznie zawiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w bursie rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, kierownik lub wychowawca pełniący dyżur ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej.
 7. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 8. Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 9. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 11. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie Bursy zakażenia.
 12. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Z zaistniałego zdarzenia sporządza się stosowną notatkę służbową.
 13. W przypadku wystąpienia u pracowników bursy niepokojących objawów nie powinni oni przychodzić do pracy. Pracownicy bursy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w bursie od dnia 31 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
 3. Wszyscy pracownicy bursy oraz rodzice/opiekunowie wychowanków zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Możliwość komentowania została wyłączona.