RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej
  w Pniewach, ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy reprezentowany przez Dyrektora, zespolszkolpniewy@wp.pl
 • Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a), b) i lit. c) RODO.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo
  do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne
  do zawarcia umowy cywilnoprawnej .
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.